ZASADY I WARUNKI

Strona ta ma na celu zapewnienie wsparcia i wskazówek pacjentom, u których zdiagnozowano LAL-D (niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej). Korzystając z witryny użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki oraz że akceptuje je bez ograniczeń. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie powinien korzystać z witryny. Ponieważ warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, zalecamy regularne zapoznawanie się z nimi.

Informacje zawarte w witrynie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mogą zastąpić rzeczywistej opieki medycznej, porady i w żaden sposób nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej opieki medycznej lub oferowanej porady pracownika ochrony zdrowia. Osoby wymagające diagnozy, leczenia lub mające pytania dotyczące konkretnej osoby powinny skontaktować się z lokalnym pracownikiem ochrony zdrowia. Nie należy wykorzystywać informacji zawartych w niniejszym dokumencie do diagnozowania problemów zdrowotnych i/lub sprawnościowych i/lub choroby. Informacje przedstawione na stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich.

Firma Alexion dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje są kompletne i kompletne i rzetelne w momencie ich zamieszczania. Jednak firma Alexion nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących kompletności ani rzetelności prezentowanych informacji. W witrynie mogą pojawiać się opinie ekspertów z danej dziedziny w odniesieniu do treści w niej zawartych lub fragmenty artykułów prasowych. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie powinny być interpretowane jako opinia lub deklaracja odpowiedzialności firmy Alexion i jej podmiotów stowarzyszonych.

Użytkownik może korzystać z witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Firma Alexion wyraźnie zabrania korzystania z witryny w poniżej wymienionych celach, a użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania witryny; (ii) podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione obciążenie infrastruktury witryny; oraz (iii) odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kod źródłowy jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób tworzącego jakąkolwiek część witryny, ani podejmować takich prób.

Informacje zawarte i opublikowane na stronie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług firmy Alexion, o których ona nie informuje lub których nie udostępnia w niektórych krajach lub regionach, lub które mogą być oferowane pod inną nazwą i podlegać przepisom i warunkom użytkowania, które różnią się w zależności od kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma Alexion zamierza sprzedawać te produkty, programy lub usługi w kraju użytkownika. Prosimy o kontakt z firmą Alexion w celu uzyskania wszelkich informacji na temat dostępnych dla użytkownika produktów, programów i usług.

Ograniczenia w korzystaniu z materiałów i własność intelektualna

Witryna jest własnością firmy Alexion i jest przez nią prowadzona. Zawartość witryny, jak tekst, grafika, obrazy, logotypy, ikony przycisków, oprogramowanie i inne materiały („Materiały”) są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami. Nie wolno kopiować, reprodukować, publikować, modyfikować, przesyłać, zamieszczać, transmitować ani rozpowszechniać Materiałów w żaden sposób. Na potrzeby niniejszych warunków wykorzystanie materiałów lub ich modyfikacji na jakiejkolwiek innej stronie jest zabronione, chyba że uzyskano pisemną zgodę firmy Alexion. Nie wolno kopiować ani adaptować żadnych Materiałów używanych przez właścicielawitryny do generowania stron internetowych. Kwestia ta jest również chroniona prawem autorskim i innymi prawami.

COPYRIGHT 2021 — ALEXION PHARMA GmbH — WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Łącza do innych witryn internetowych pozostających poza kontrolą firmy Alexion (innych niż firmy Alexion) zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkowników. Udostępnienie tych łączy nie oznacza, że wspieramy lub zgadzamy się z treściami zawartymi na stronach, do których one prowadzą. Ponadto zawartość stron, do których prowadzą łącza, nie stanowi części witryny. Korzystanie z witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega zasadom i warunkom obowiązującym w danej witrynie.

Ani firma Alexion, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub wyświetlanie strony lub jakiejkolwiek witryny firmy innej niż firmy Alexion, do której prowadzą łącza z tej witryny, nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody o jakimkolwiek charakterze wynikające z dostępu użytkownika do tej strony lub jakiejkolwiek witryny firmy innej niż Alexion, do której prowadzą łącza z tej strony, ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w ich treści. Ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do zapobiegania infekcji, w szczególności przez jeden lub więcej wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innych „wirusów”.

Informujemy również, że gdy użytkownik przechodzi ze strony firmy Alexion do innej strony, witryna ta może mieć możliwość rozpoznania, że użytkownik przeszedł na nią ze strony. Jeśli użytkownik nie chce, aby inne witryny internetowe i/lub dostawcy dowiedzieli się, że korzystał on ze strony, zalecamy niekorzystanie z łączy zamieszczonych na naszej witrynie.

Zgłoszenia

Firma Alexion ceni sobie kontakt z zainteresowanymi stronami i z zadowoleniem przyjmuje komentarze użytkowników dotyczące produktów lub technologii Alexion, w tym usług internetowych firmy Alexion. Polityka firmy Alexion nie pozwala jednak na przyjmowanie ani rozpatrywanie poufnych pomysłów, sugestii, wynalazków, rysunków, koncepcji, materiałów lub innych informacji (zwanych łącznie „Informacjami”) innych niż te, o które firma wystąpiła na piśmie. Jeśli mimo to użytkownik prześle nam jakiekolwiek Informacje, zostaną one uznane za własność firmy Alexion i pozostaną jej własnością. Żadna z informacji nie podlega jakiemukolwiek zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony firmy Alexion, a firma Alexion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek informacji. Bez ograniczenia powyższego, firma Alexion jest wyłącznym właścicielem wszelkich obecnie znanych lub w przyszłości istniejących praw i ma prawo do nieograniczonego korzystania z informacji w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla dostawcy Informacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Witryna służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie należy wykorzystywać informacji zawartych w niniejszym dokumencie do diagnozowania problemów zdrowotnych lub dotyczących sprawności lub chorób. Firma Alexion nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do ich dokładności. Materiały w tej witrynie są dostarczane „takimi, jakimi są”, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma Alexion wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu witryny.

W związku z tym, z wyjątkiem bezpośrednich szkód wynikających z rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia, firma Alexion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody w ramach jakiegokolwiek systemu prawnego wynikające z lub związane z niniejszą witryną; za jakiekolwiek nieścisłości, błędy lub pominięcia w treści serwisu; za jakiekolwiek szkody wynikające z włamania dokonanego przez stronę trzecią w celu dokonania oszustwa, skutkującego zmianą informacji lub elementów udostępnionych w witrynie lub za możliwość lub niemożność korzystania z serwisu lub informacji w nim zawartych. Ponadto firma Alexion nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą dostępne w sposób nieprzerwany lub wolne od błędów; że usterki zostaną naprawione lub że ta witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Dostępność witryny

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) udostępnienie witryny wolnej od wszelkich wad jest technicznie niemożliwe i że firma Alexion nie może się do tego zobowiązać; (ii) wady mogą spowodować, że witryna będzie tymczasowo niedostępna; oraz (iii) na działanie witryny mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub kwestie, na które firma Alexion nie ma wpływu. Firma Alexion może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć, tymczasowo lub na stałe, całość lub część strony w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub wprowadzenia ulepszeń i/lub zmian w witrynie. Firma Alexion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub przerwanie działania witryny.

Informacje o znakach towarowych i prawach autorskich

Witryna może zawierać lub odwoływać się do następujących znaków towarowych i logotypów firmy Alexion:

ALEXION i logo ALEXION, niezależnie od tego, czy są napisane pogrubioną czcionką, czy też nie, lub z symbolem znaku towarowego ®, są znakami towarowymi Alexion Pharmaceuticals, Inc. Znaki towarowe Alexion są zarejestrowane w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach na całym świecie i nie mogą być używane bez zezwolenia. Używanie, reprodukcja, kopiowanie lub redystrybucja tych znaków towarowych są zabronione.

Używanie lub niewłaściwe używanie tych znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, przepisów i ustaw dotyczących komunikacji oraz innych praw, ustaw i/lub przepisów.

Prawa do zdjęć/materiałów filmowych:

Wszystkie zdjęcia są własnością firmy Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Postanowienia prawne

Witryna i jej zawartość podlegają i są objęte interpretacją zgodnie z prawem szwajcarskim, wszelkie spory z nimi związane podlegają jurysdykcji sądów w Zurychu. Firma Alexion zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostarczania dowolnego produktu lub świadczenia usługi dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji oraz do ograniczenia dostarczanych i świadczonych przez nas produktów lub usług.

Rozdzielność

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w pełnej mocy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne jedynie w części lub stopniu, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy w zakresie, w jakim nie zostały uznane za nieważne lub niewykonalne.

Jak skontaktować się z firmą Alexion

W przypadku pytań dotyczących warunków korzystania z witryny można skontaktować się z nami w następujący sposób:

Alexion Pharma GmbH
Legal Department
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich, Szwajcaria

+41 44 457 40 00
Email: [email protected]