PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

Tyto webové stránky jsou určeny pro podporu a orientaci pacientů, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění LAL-D. Používáním stránek potvrzujete, že jste se seznámili se smluvními podmínkami, že jim rozumíte a že je bez omezení přijímáte. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, webové stránky prosím nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že tyto smluvní podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění, doporučujeme vám, abyste se s nimi pravidelně seznamovali.

Informace obsažené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro informační účely. Nenahrazují skutečnou lékařskou péči ani radu a v žádném případě nemají nahradit odbornou lékařskou péči nebo péči zdravotnického pracovníka. Osoby, které potřebují diagnózu nebo léčbu nebo mají otázky týkající se konkrétního jednotlivce, se musí obrátit na svého místního poskytovatele zdravotní péče. Informace zde obsažené se nemají používat k diagnostice zdravotních, případně kondičních problémů a/nebo nemocí. Informace uvedené na stránkách nejsou určeny nezletilým osobám.

Společnost Alexion vynaložila přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace jsou při zveřejnění úplné a přesné. Společnost Alexion však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně úplnosti nebo přesnosti předkládaných informací. Stránky mohou nabízet názory odborníků, s nimiž bylo v určité oblasti v souvislosti s obsahem stránek konzultováno nebo výňatky z článků v tisku. Názory odborníků odrážejí jejich osobní názory a nikdy nemají být interpretovány jako názor nebo odpovědnost společnosti Alexion a jejích přidružených společností.

Stránky můžete používat pouze k legálním účelům. Společnost Alexion výslovně zakazuje používat stránky k těmto účelům a vy souhlasíte s tím, že nebudete: (i) používat jakékoliv zařízení, software nebo postupy, které by zasahovaly nebo se pokoušely zasahovat do řádného fungování stránek; (ii) provádět jakoukoliv činnost, která nepřiměřeně zatěžuje infrastrukturu stránek; a (iii) dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoliv software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem vytváří jakoukoli část stránek, nebo se o to pokoušet.

Informace obsažené a zveřejněné na těchto stránkách mohou obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na programy a služby společnosti Alexion, které nejsou v některých zemích nebo regionech oznámeny nebo dostupné nebo které mohou být poskytovány pod jiným názvem a mohou podléhat předpisům a podmínkám používání, které se v jednotlivých zemích liší. Tyto odkazy neznamenají, že společnost Alexion hodlá tyto programy nebo služby poskytovat ve vaší zemi. Veškeré informace o programech a službách, které máte k dispozici, vám poskytne společnost Alexion.

Omezení používání materiálů a duševního vlastnictví

Stránky vlastní a provozuje společnost Alexion. Obsah stránek, jako je například text, grafika, obrázky, loga, ikony tlačítek, software a další materiál (dále jen „materiál“), je chráněn autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony. Materiál nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, upravovat, nahrávat, zpřístupňovat formou příspěvků na sociálních sítích, přenášet ani jakýmkoli způsobem distribuovat. Pro účely těchto smluvních podmínek je zakázáno používat materiál nebo jeho modifikaci na jakýchkoli jiných stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí, pokud k tomu společnost Alexion nedá písemné svolení. Nesmíte kopírovat ani upravovat žádný materiál, který používáme k vytváření webových stránek. I ten je rovněž chráněn autorskými právy a dalšími zákony.

COPYRIGHT 2021 – ALEXION PHARMA GmbH – VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na jiné webové stránky, které společnost Alexion neovládá (jiné než Alexion), jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatele. Poskytnutím těchto odkazů neschvalujeme ani nesouhlasíme s obsahem stránek, na které je odkazováno. Obsah webových stránek, na které je odkazováno, navíc není součástí těchto stránek. Stránky třetích stran používáte na vlastní nebezpečí a řídí se smluvními podmínkami daných stránek třetích stran.

Společnost Alexion ani žádná jiná strana, která se podílela na vytváření, produkci nebo poskytování těchto stránek nebo jakýchkoli stránek, které nepatří společnosti Alexion, ale na které je z těchto stránek odkazováno, nenese žádným způsobem odpovědnost za jakékoli škody jakékoli povahy, které vzniknou v důsledku vašeho přístupu na tyto stránky nebo na jakékoli stránky, které nepatří společnosti Alexion ale na které je z těchto stránek odkazováno, nebo v důsledku jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jejich obsahu. Dále nesete odpovědnost za to, že přijmete opatření potřebná k tomu, abyste zabránili jakémukoli poškození, zejména jedním nebo větším počtem počítačových virů, trojskými koňmi nebo jakýmikoli jinými „viry“.

Chceme také, abyste věděli, že když se z webové stránky společnosti Alexion připojíte pomocí odkazu na jinou webovou stránku, může tato jiná webová stránka rozpoznat, že jste přišli z této stránky. Pokud nechcete, aby se jakékoli jiné webové stránky, případně poskytovatelé dozvěděli, že jste navštívili tyto stránky, doporučujeme nepoužívat odkazy uvedené na našich stránkách.

Příspěvky

Společnost Alexion si váží toho, že se jí pacienti ozývají, a vítá vaše připomínky týkající se produktů nebo technologií společnosti Alexion, včetně on-line služeb společnosti Alexion. Zásady společnosti Alexion však neumožňují přijímat nebo považovat za důvěrné tvůrčí nápady, návrhy, vynálezy, nákresy, koncepty, materiály nebo jiné informace (dále jen „informace“) jiné než ty, o které výslovně písemně požádala. Pokud nám přesto zašlete jakékoli informace, budou považovány a zůstávají vlastnictvím společnosti Alexion. Žádná z informací nepodléhá závazku důvěrnosti ze strany společnosti Alexion a společnost Alexion nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo zpřístupnění jakékoli informace. Bez omezení výše uvedeného platí, že společnost Alexion je výlučným vlastníkem všech nyní známých nebo v budoucnu existujících práv k informacím a je oprávněna neomezeně používat informace k jakémukoli účelu, komerčnímu nebo jinému, a to bez náhrady pro poskytovatele informací.

Omezení odpovědnosti

Stránky slouží pouze k informačním účelům. Informace zde obsažené se nemají používat k diagnostice zdravotních nebo kondičních problémů či nemocí. Společnost Alexion neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti. Materiály uvedené na těchto stránkách jsou poskytovány „jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk, ať již výslovných nebo předpokládaných. Společnost Alexion se v maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů zříká veškerých výslovných i nepřímých záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel stránek.

S výjimkou přímých škod vzniklých v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání proto společnost Alexion nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody podle jakékoli právní teorie vyplývající z těchto stránek nebo v souvislosti s nimi; za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo opomenutí v obsahu stránek; za jakékoli škody vzniklé v důsledku podvodného vniknutí třetí strany, které vedlo ke změně informací nebo položek zpřístupněných na stránkách, nebo za možnost či nemožnost používat stránky nebo informace na nich obsažené. Společnost Alexion dále nezaručuje, že funkce obsažené v materiálech budou nepřerušované nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že tyto stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti.

Dostupnost stránek

Berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné poskytnout stránky bez jakýchkoli závad a že společnost Alexion se k tomu nemůže zavázat; (ii) závady mohou vést k dočasné nedostupnosti stránek a (iii) provoz stránek mohou ovlivnit události a/nebo záležitosti, které společnost Alexion nemůže ovlivnit. Společnost Alexion může kdykoli dočasně nebo trvale změnit nebo přerušit celou stránku nebo její část, aby provedla údržbu, případně vylepšení, případně změny na stránce. Společnost Alexion nenese odpovědnost za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení provozu stránek.

Informace o ochranných známkách a autorských právech

Stránky mohou obsahovat následující ochranné známky a loga společnosti Alexion nebo na ně odkazovat:

ALEXION a logo ALEXION, bez ohledu na to, zda je či není uvedeno tučným písmem nebo symbolem ochranné známky ®, jsou ochranné známky společnosti Alexion Pharmaceuticals, Inc. Ochranné známky společnosti Alexion jsou registrovány v Evropské unii, Spojených státech a v dalších zemích po celém světě a nesmí být používány bez svolení. Používání, reprodukce, kopírování nebo další šíření těchto ochranných známek je zakázáno.

Použití nebo zneužití těchto ochranných známek, autorských práv nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským právem, právem na ochranné známky, komunikačními předpisy a zákony a dalšími zákony, zákony, případně předpisy.

Popisky k fotografiím/videozáznamům:

Všechny obrázky jsou vlastnictvím společnosti Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Právní ustanovení

Stránky a jejich obsah se řídí a interpretují v souladu se švýcarským právem; případné spory spojené s výše uvedeným podléhají jurisdikci soudů v Curychu. Společnost Alexion si vyhrazuje právo omezit poskytování jakéhokoli produktu nebo služby jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci a omezit produkty nebo služby, které poskytujeme.

Oddělitelnost

Pokud bude kterákoli z těchto smluvních podmínek shledána příslušným soudem neplatnou nebo nevymahatelnou, ostatní ustanovení těchto smluvních podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud bude kterékoliv z ustanovení těchto smluvních podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným pouze částečně nebo v určitém stupni, zůstane zbývající část v plné platnosti a účinnosti v rozsahu, který nebyl shledán neplatným nebo nevymahatelným.

Jak kontaktovat společnost Alexion

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se smluvních podmínek těchto stránek, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

Alexion Pharma GmbH
Legal Department
Giesshübelstrasse 30
8045 Curych, Švýcarsko
+41 44 457 40 00
e-mail: [email protected]