תנאים והתניות

 

מטרת האתר היא לתמוך במטופלים שאובחנו כסובלים מ LAL-D ולהנחות אותם. על ידי השימוש באתר אתם מאשרים כי קראתם והבנתם את התנאים וכי אתם מקבלים אותם ללא הגבלה. אם אינכם מסכימים לתנאים, אתם מתבקשים לא להשתמש באתר. מאחר שהתנאים עשויים להתעדכן בכל עת ללא הודעה מראש, אנו ממליצים לבדוק אותם באופן קבוע.

המידע הכלול באתר מובא לידיעה בלבד. הוא אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ואינו מיועד, בכל דרך שהיא להחליף טיפול רפואי מקצועי או טיפול הניתן על ידי מטפל מקצועי. אנשים הזקוקים לאבחון או טיפול או אנשים שיש להם שאלות אישיות ספציפיות מתבקשים לפנות לספק שירותי הבריאות שלהם. אין להשתמש במידע הכלול באתר לשם אבחון בעיית בריאות ו/או כושר ו/או מחלה. המידע הכלול באתר זה אינו מיועד לקטינים.
אלקסיון השקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח כי המידע המפורסם שלם ומדויק. יחד עם זאת, אין לראות באמור לעיל משום מצג או התחייבות מצד אלקסיון לגבי שלמות או נכונות המידע המפורסם. האתר עשוי להציג חוות דעת שניתנו על ידי מומחים בתחום מסוים הקשור לתכולת האתר, או קטעים ממאמרים שפורסמו בעיתונות. חוות הדעת של המומחים מבטאות את השקפותיהם האישיות ואין לראות בהן חוות דעת או אחריות של אלקסיון וחברות הבת שלה.

השימוש באתר מותר למטרות חוקיות בלבד. אלקסיון אוסרת באופן מפורש את השימוש באתר עבור, והנכם מסכימים: (1) לא להשתמש בכל התקן, תוכנה, או רוטינה כדי לשבש או לנסות לשבש את הפעילות התקינה של האתר; (2) לא לבצע כל פעילות המטילה עומס בלתי סביר על תשתית האתר; (3) לא לפענח, לשחזר לשפת על, לשחזר לשפת סף, או לבצע הנדוס לאחור של כל תוכנה הכלולה באתר או המהווה חלק של האתר, או לנסות לבצע זאת.

המידע הכלול והמפורסם באתר עשוי לכלול הפניות ישירות או עקיפות למוצרים, לתוכניות ולשירותים של אלקסיון שלא פורסמו או שאינם זמינים בארצות מסוימות או באזורים מסוימים, או אשר עשויים להיות מסופקים תחת שם אחר ועשויים להיות כפופים לתקנות ותנאי שימוש שונים בארצות שונות. אין פירושן של הפניות אלה כי אלקסיון מתכוונת למכור מוצרים, תוכניות או שירותים אלה בארץ שלכם. אנא פנו לאלקסיון לקבלת מידע על המוצרים, התוכניות או השירותים הזמינים עבורכם.

 

הגבלת השימוש בחומרים ובקניין הרוחני

האתר נמצא בבעלות אלקסיון ומופעל על ידה. תוכן האתר, כגון מלל, גרפיקה, תמונות, סמלילים, כפתורי אייקונים, תוכנות וחומרים אחרים (להלן:"החומרים") מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, להעלות, לפרסם, להעביר, או להפיץ את החומרים בכל דרך שהיא. למטרות תנאים אלה, השימוש בחומרים או שינוי החומרים או כל אתר אחר או סביבת מחשב רשת אסורים, אלא אם כן התקבל אישור בכתב מאלקסיון. אין להעתיק או להתאים כל חומר בו אנחנו משתמשים כדי לחולל את דפי האתר. גם זה מוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים.

זכויות יוצרים 2021 – ALEXION PHARMA GmbH – כל הזכויות שמורות.

 

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

קישורים לאתרים אחרים שאינם נמצאים בשליטת אלקסיון (שאינם שייכים לאלקסיון) מובאים לנוחיות בלבד. הצגת קישורים אלה, אין פירושה תמיכה או הסכמה מצדנו לתוכנם של האתרים המקושרים. יתרה מזאת, תוכנם של האתרים המקושרים אינו חלק מהאתר. השימוש באתרי צד שלישי הוא על אחריותכם בלבד וכפוף לתנאים ולהתניות של אתר הצד השלישי.

אלקסיון או כל צד אחר המעורב ביצירה, בביצוע או במסירת האתר, או אתר אחר שאינו שייך לאלקסיון, הקשור אל אתר זה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק, מכל סוג שהוא, הנובע מגישתכם לאתר זה, או לאתר אחר שאינו שייך לאלקסיון, מתוך האתר, או לכל טעות או השמטה בתוכנם. בנוסף לכך, אתם אחראיים לנקוט באמצעי הזהירות הנחוצים על מנת למנוע הדבקה, במיוחד על ידי וירוס אחד או יותר, סוסים טרויאנים או "וירוס" אחר.

כמוכן, עליכם לדעת שכאשר אתם מתקשרים לאתר אחר מתוך אתר אלקסיון, האתר יכול לזהות את העובדה שהגעתם מהאתר. אם אינכם רוצים שאתרים ו/או ספקים אחרים יידעו שהייתם באתר זה, אנו ממליצים לא להשתמש בקישורים המופיעים באתר שלנו.

 

הצעות

אלקסיון שמחה לשמוע מבעלי עניין ומקבלת בברכה את הערותיך על המוצרים או הטכנולוגיות של אלקסיון, כולל השירותים המקוונים של אלקסיון. עם זאת, מדיניות החברה של אלקסיון אינה מאפשרת לה לקבל רעיונות יצירתיים, הצעות, המצאות, שרטוטי הערות, מושגים, חומרים או מידע אחר (להלן וביחד: "מידע"), או להתייחס אליהם כאל מידע חסוי, מלבד אלו אותם היא ביקשה בכתב באופן מפורש. אם בכל זאת תשלחו אלינו מידע כלשהו, ​​הוא ייחשב, ויישאר, בבעלותה של אלקסיון. לא תחול על המידע או על חלק ממנו חובת אמון מצד אלקסיון, ואלקסיון לא תישא באחריות לשימוש או חשיפה כלשהם של מידע זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אלקסיון תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות, הקיימות כעת או אשר תהיינה קיימות בעתיד, במידע ותהיה זכאית לשימוש בלתי מוגבל במידע לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא פיצוי לספק המידע.

 

הגבלת החבות

המידע הכלול באתר מובא לידיעה בלבד. אין להשתמש במידע הכלול בו לשם אבחון בעיית בריאות ו/או כושר ו/או מחלה. אין לראות באמור לעיל משום מצג או התחייבות מצד אלקסיון לגבי נכונותו. החומרים מוצגים באתר זה "כמו שהם" וללא התחייבות כלשהי, מפורשת או משתמעת. ככל שהחוק החל מתיר זאת, אלקסיון דוחה כל אחריות מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת להתאמתו של האתר לשיווק או למטרה מסוימת.

אי לכך, למעט נזקים ישירים הנובעים מרשלנות חמורה, או התנהגות בלתי הולמת במזיד, אלקסיון אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי, על פי כל תורה משפטית, הנובע מאתר זה או הקשור אליו; בגין אי דיוק, שגיאות או השמטות בתוכן האתר; בגין כל נזק הנובע מחדירה בלתי חוקית של צד שלישי שתגרום לשינוי מידע או פריטים זמינים באתר, או בגין היכולת או חוסר היכולת להשתמש באתר או במידע הכלול בו. יתר על כן, אלקסיון אינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בחומרים תהיינה ללא הפרעות או ללא שגיאות; כי הפגמים יתוקנו או כי האתר הזה או השרת המאפשר גישה אליו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

 

זמינות האתר

הנכם מסכימים כי (1) בלתי אפשרי מבחינה טכנית לספק אתר נקי מליקויים וכי אלקסיון אינה יכולה להתחייב לעשות זאת; (2) ליקויים עשויים לגרום לאי זמינות זמנית של האתר; ו-(3) אירועים ו/או עניינים שאינם בשליטת אלקסיון עלולים להפריע להפעלת האתר. אלקסיון רשאית בכל עת לשנות או להשבית, באופן זמני או קבוע, את כל האתר או את חלקו, לצורך ביצוע תחזוקה ו/או שיפורים ו/או שינויים באתר. אלקסיון אינה אחראית לכל שינוי, השהייה או הפסקה של האתר.

 

מידע אודות סימן מסחרי וזכויות יוצרים

האתר עשוי להכיל או לאזכר סימני מסחר וסמלילים של אלקסיון כדלהלן:

ALEXION והסמליל ALEXION אשר מופיע או לא מופיע בתווים מודגשים או עם סימן המסחר ® הינם סימני מסחר של Alexion Pharmaceuticals, Inc. סימני המסחר של אלקסיון רשומים באיחוד האירופי, בארה"ב ובארצות אחרות ברחבי העולם ואין להשתמש בהם ללא רשות. שימוש, שכפול, העתקה או הפצה מחדש של סימני מסחר אלה אסורים.

השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר אלה, זכויות יוצרים או חומרים אחרים אסורים באופן מפורש ועשויים להפר את חוק זכויות היוצרים, חוק סימני המסחר, תקנות וחוקי התקשורת, חוקים, תקנונים ו/או תקנות אחרים.

 

קרדיטים עבור תמונות / וידיאו

כל התמונות בבעלות Alexion Pharmaceuticals, Inc

 

הוראות החוק

האתר ותוכנו כפופים לחוקי שוויץ ויש לפרשם על פיהם. כל מחלוקת הקשורה אליהם כפופה לסמכות המשפטית של בתי המשפט בשוויץ. אלקסיון שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אספקתם של מוצרים או שירותים לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוטי ולהגביל את המוצרים או השירותים שהיא מספקת.

 

ביטול הוראות

אם תנאי מתנאים אלה יימצא פסול או לא ניתן לאכיפה על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית כלשהם, ההוראות האחרות של תנאים אלה תישארנה תקפות שרירות וקיימות. אם הוראה מהוראות תנאים אלה תימצא פסולה או לא ניתנת לאכיפה באופן חלקי או במידה מסוימת, כל החלקים האחרים בה, שלא נמצאו פסולים או בלתי ניתנים לאכיפה יישארו תקפים, שרירים וקיימים.

 

כיצד לפנות לאלקסיון

לכל שאלה בנושא תנאי האתר אפשר להתקשר אלינו על פי הפרטים הבאים:

Alexion Pharma GmbH
Legal Department
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich, Switzerland
00 40 457 44 41 +
Email: [email protected]